ราคาห้องพัก

  • ราคาห้องเริ่มต้น 650 บาท (รวมอาหารเช้า) หรือกรุณาโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 0967919888

Room rate

  • Room rates start at 650 Baht (breakfast included) or please call 0967919888
Share this: